Kedves Szülők!

 Gyermeke az óvoda szerint iskolaérett, de Ön úgy látja nem rendelkezik még az iskola elkezdéséhez szükséges készségekkel, képességekkel. Szeretné intézményünkben beíratni gyermekét első osztályba, de bizonytalan abban, hogy zökkenőmentesen fogja venni az akadályokat? A bizonytalanságok leküzdésében segít iskola előkészítő csoportunk.

Az előkészítő feladata a gyermekek belső motivációjának a belülről jövő, természetes kíváncsiságának fenntartása. Az olvasás, írás és számolás játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel történő előkészítése. A feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztése.

Célunk: Megalapozni azokat a viselkedési formákat, amelyek az iskolai közösségbe való beilleszkedés feltételei. Fejleszteni a következő területeket: általános motorikát, nagy mozgást, finom mozgást, testsémát, lateralitást, téri orientációt, időbeli tájékozódást, vizuális észlelést és emlékezetet, hallási észlelést és emlékezetet, figyelmet, gondolkodást, szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget.

A szülők folyamatosan, a tanfolyam végén részletes értékelést kapnak gyermekükről.

 Jelentkezési határidő 2021. január 15.  Az előkészítő csoport indulása 8 fő jelentkezése esetén várható, január végétől.

Jelentkezni és érdeklődni lehet az intézményvezetőjénél igazgato@apatkutisuli.hu , illetve hlatki.eva@apatkutisuli.hu igazgatóhelyettes email címén.

Ha gyermeke rendelkezik az iskolakezdéshez szükséges készségekkel, képességekkel és Ön érdeklődik iskolánk iránt, szeretne bővebb információkat azt itt folyó munkáról, várjuk gyermekével együtt 2021. február 20-án (szombaton) 2021. március 20-án (szombaton) 2021. április 10-én (szombaton) Nyílt napjainkra.

A nyílt napok programjáról későbbi időpontban adunk tájékoztatást!                                                                                                                       Iskolavezetés

Az Apátkúti Erdei általános Iskola felvételt hirdet

Az Apátkúti Erdei általános Iskola felvételt hirdet a 2020/2021-es tanév első, második, ötödik és hatodik évfolyamára. Ezekben az osztályokban vannak még szabad helyeink. Iskolánk Visegrád szélén, nyugodt, erdei környezetben helyezkedik el. Kis létszámú osztályokkal, vidám tanári karral várjuk új diákjainkat. Az ősszel kezdődő tanév különlegessége, hogy két első osztályt indítunk. Az egyikben a megszokott tempóban haladunk, míg a másikban lassabban, játékosan, az alapkészségek fejlesztésére helyezve a hangsúlyt folyik az oktatás. Célunk, hogy a gyermekek stresszmentes, családias légkörben tapasztalhassák meg, hogy a tanulás örömforrás is lehet. A részletekről érdeklődni lehet Stomp Éva igazgatónőnél.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre az emberi erőforrások minisztere kiadta 7/2020. (III. 25.) határozatát a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

Ezen rendelkezések figyelembevételével:

Iskolánkban történő beiratkozás a honlapunkon kialakított beiratkozási űrlap segítségével lehetséges 2020. április 06 – április 24. között.

A kitöltött jelentkezési lap mellett, kérjük a hit és erkölcstan vagy etika oktatást kérő nyilatkozat feltöltését is. A fájl nevét egészítsék ki a gyermek nevével.

Akik már beadták a jelentkezésüket, azoknak a kitöltést nem kell megismételni. A hit és erkölcstan, etika nyilatkozatot az igazgato@apatkutisuli.hu email címre hiánypótlásként megküldeni szíveskedjenek.

Gyermekük iskolai felvételijéről 2020. április 27-ig tájékoztatást küldünk, illetve értesítjük a kötelező felvételt biztosító iskolát a felvétel tényéről.

A beiratkozáshoz szükséges további iratok bemutatása a 2020/2021-es tanév első napján fog történni.

Visegrád, 2020. 03. 31.
Stomp Ferencné intézményvezető

Az Apátkúti Erdei Általános Iskola és Komplex Művészeti Program

Részletes bemutatása

Kiemelt fejlesztési területeink

A tanulás tanítása:
Tanulóink kiscsoportokban, egyéni, személyre szabott oktatást vehetnek igénybe intézményünknél. A pedagógusok módszertani kultúrájuk széles skáláját használják a tanórák alatt (megfigyelés, projekt munka, kooperatív tanulás, előadás, magyarázat, szerepjáték stb.)

Fenntarthatóság, környezettudatosság:
Iskolánk különösen nagy hangsúlyt fektet a szelektív hulladékgyűjtésre, a környezeti értékek megóvására. Programjaink között szerepel a madárismeret, madárvédelem (madárodú készítés, madárodú megfigyelések, téli madáretetés). A Pilisi Parkerdő természetvédelmi területeinek megismerése (kirándulások, megfigyelések, erdei iskolai programok). Állattartás, iskolakert működtetése.

Nemzeti Öntudat, hazafias nevelés:
Nemzeti ünnepeink méltó módon történő megtartásával járulunk hozzá a hazafias neveléshez. Hagyományőrző, hagyományéltető projektek is ezt a célt szolgálják (Luca nap, farsang, karácsony, birkanyírás, íjászkodás, lovaglás, solymászat stb.) Tanulóinkat megismertetjük a hagyományos kézműves technikákkal (szövés, fonás, kartolás, nemezelés, nyíl készítés stb.)

 

Kultúra, műveltség:
Népi kultúránk megismerése mellett, hangsúlyt fektetünk tanulóink műveltségének szélesítésére. Múzeumpedagógiai programokon való részvétellel, múzeumok látogatásával.  A Szép Ernő színházzal karöltve biztosítjuk tanulóink színházi programjait, Visegrádi helyszínen (évente 5-6 alkalommal) Hangszeres zeneoktatást teszünk lehetővé képzett zenetanárok bevonásával.

Sport, mozgás:
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink ne csak megismerkedjenek a sport különböző területeivel, mint a túrázás, síelés, korcsolyázás, lovaglás, falmászás, hanem rendszeresen űzzék is azt.

Amit iskolánkról még tudni érdemes

Nyolcosztályos alapozó iskola, jelenleg hét évfolyamunk van, felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévben indítjuk a nyolcadik évfolyamot.

Értékeink közé tartozik:

  • Hatalmas zöld terület
  • Közvetlen kapcsolat a természettel, patakpart, állatok.
  • Családias hangulat

2020/2021 tanévben induló elsős osztályaink

Tudásgyűjtögető” osztály (maximum 12 fővel)

Ebben az osztályban minden tanuló a saját képességeihez mérten, egyéni tempóban halad. A tananyag elmélyítéséhez bőséges eszközhasználattal, élményszerű tanulási technikákkal, szükség szerint hosszabb tanulási idő biztosításával, a tananyag elsajátításának meghosszabbításával járulunk hozzá.

Fokozatosan, lassabb tempóban vezetjük át őket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe, a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével és megalapozásával, sporttevékenységekkel, a mesevilág bemutatásával, a koncentráció és a relaxáció egyenletes váltakoztatásával.

A Nemzeti Alaptanterv szabta keretek mellett a finom motorika fejlesztésére nagyobb óraszámban van lehetőségünk technika és rajz órákon, ahol a művészeti nevelés kiemelkedő fontosságú.

A „Tudásgyűjtögető” osztályba, mint azt neve is jelzi, azokat a gyerekeket hívjuk, akik még játékosabbak, nehezebb feladat számukra az iskolai tanulás kötöttségeinek elsajátítása, akik velük hozott képességeiknek megfelelően „gyűjtögetik” a számukra kitárulkozó világ ismeretanyagát.

„Tudásfaló” osztály (maximum 12 fővel)

A kötelező tananyagot oldott, családias hangulatban adjuk át. Gyermekközpontú, kedves, türelmes pedagógusok terelgetik a diákokat a tanulás titkos ösvényein, közvetítik az elvárásoknak megfelelően teljesítendő ismereteket számukra. Mint azt nevük, a „Tudásfalók” is mutatja, az ebbe az osztályba kerülő gyermekek jobban terhelhetők, nagymértékben befogadóbbak az ismeretanyagban, szinte falják a körülöttük lévő világból származó tudásanyagot.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére. Felkeltjük bennük a feladat iránti erős motivációt, elkötelezettséget. Megismertetjük őket a sporttevékenységek széles skálájával, a művészetek különböző ágaival. A Nemzeti Alaptanterv szabta keretek mellett megjelenik az angol és a természetismeret tantárgyak játékos formában történő tanulása is.

Iskolánkban kiemelt fontosságú szempont mindkét osztály számára az, hogy a gyermekek szellemi és testi igényeinek megfelelő tanulási körülményeket biztosítsunk. Ennek érdekében az erdei környezet, a velünk együtt élő állatok, a könyvtárunk, sport és kézműves tevékenységeink és színművészeti programjaink segítik a gyermekeket.

Első osztályainkban a Meixner-módszerrel sajátíttatjuk el az ismereteket, az előzőekben vázolt szempontok szerint.

Az iskolába történő jelentkezést az alábbi űrlap segítségével tehetik meg.
Magasabb évfolyamokra történő jelentkezést is befogadunk.

A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel Emailban tájékoztatjuk Önöket!

Kérjük, hogy akik 2020. március 24. előtt regisztráltak, azok ismételjék meg jelentkezésüket. Technikai okok miatt az adatok nem kerültek rögzítésre. Köszönjük!

Beiratkozás

Gyermekem törvényes képviselője kijelentem, hogy az Apátkúti Erdei Általános Iskola és Komplex Művészeti Program céljaival egyetértek, ezért gyermekemet a 2020/2021-es tanévre beíratom. A beiratkozáshoz szükséges további dokumentumokat a tanév első napján az iskola rendelkezésére bocsájtom.

11 karakterből álló OKTATÁSI AZONOSÍTÓ
Az elektronikus másolat *PNG; *JPG vagy *PDF formátumban kerüljön feltöltésre, jól láthatóak és egyértelműen azonosíthatóak legyenek rajta az adatok információk.
Érintőképernyőn ujjal, illetve számítógépen egérrel lehet aláírni.
Signature is required.
reCAPTCHA is required.

Amennyiben helyesen töltötte ki az űrlapot a BEIRATKOZÁS gomb megnyomása után a következő szövegnek kell megjelenni “A beiratkozást rögzítettük, a további teendőkről emailban küldünk tájékoztatást.” Ha nem látja az üzenetet abban az esetben frissítse az oldalt és töltse ki helyesen az űrlapot.